Back to Top

Pohnuli jsme se o parník!

V našem pří­pa­dě má par­ník roz­mě­ry 78 x 26 met­rů a jde o novou halu, kte­rá vyrůs­tá upro­střed naše­ho are­á­lu v Mir­ko­vi­cích. Pokrok je dob­ře vidět na těch­to fot­kách. Na levé stra­ně sní­mek poří­ze­ný před rokem. Podí­vá­te-li se let­mo na aktu­ál­ní sní­mek, asi nepře­hléd­ne­te opra­ve­nou budo­vu dílen, kte­rá vznik­la rekon­struk­cí jedi­né­ho objek­tu, kte­rý pře­žil požár. Nepře­hléd­nu­tel­ná je i oce­lo­vá kon­struk­ce nově budo­va­né haly. Zadí­vej­te se však peč­li­vě a všim­ne­te si mno­ha malič­kos­tí, kte­ré se za posled­ní rok změ­ni­ly.

více…

Nová výrobní hala je téměř hotová

V létě 2022 plá­nu­je­me spuš­tě­ní plné­ho pro­vo­zu v nové výrob­ní hale v Mir­ko­vi­cích. Uply­nou tak více než 3 roky od fatál­ní­ho požá­ru, kte­rý zni­čil celý původ­ní are­ál závo­du: „Roky pře­ží­vá­me v pro­vi­zor­ních pro­sto­rách a těší­me se na ten­to oka­mžik. Nová hala o veli­kos­ti 1420 m² nabíd­ne dost mís­ta pro základ­ní pořez a výro­bu palet. Záro­veň bude celý pro­voz napo­jen na moder­ní sys­tém odsá­vá­ní“ dodá­vá ředi­tel závo­du Vít Ope­kar. více…

Napsali o nás

Musí­me to posta­vit zno­va. Věta, kte­rou pro­ne­sl maji­tel Velim­pe­xu ješ­tě ve chví­li, kdy kolem něj hasi­či likvi­do­va­li požár jeho pily, mno­hé pře­kva­pi­la. Byl ale zvyk­lý začí­nat z nuly…

více…

Napsal o nás Deník

Téměř dva roky po požá­ru jsou oho­ře­lé trosky pryč a nemož­né se sta­lo sku­teč­nos­tí. V are­á­lu ros­tou nové objek­ty… více…

Letos začneme stavět!

Při­bliž­ně rok od nešťast­né­ho požá­ru, kte­rý zni­čil celý pro­voz naší spo­leč­nos­ti, se pus­tí­me do stav­by nové­ho are­á­lu. „Rok jsme potře­bo­va­li pře­de­vším na pro­jek­to­vá­ní a vyří­ze­ní všech potřeb­ných povo­le­ní“ dodá­vá ředi­tel spo­leč­nos­ti Vít Ope­kar. Pro­jekt počí­tá s výraz­ným zvět­še­ním are­á­lu, nicmé­ně rea­li­za­ce bude pro­bí­hat na eta­py a jejich rea­li­za­ce bude závis­lá na výko­nu spo­leč­nos­ti a sta­vu čes­ké eko­no­mi­ky. více…

Nezavíráme, pokračujeme

Váže­ní obchod­ní partneři,

v pátek 26. dub­na po dva­nác­té hodi­ně v noci vypu­kl v are­á­lu naší spo­leč­nos­ti požár, kte­rý, jak asi víte, zachvá­til celou pil­ni­ci a oba výrob­ní pro­vo­zy. Ško­da je abso­lut­ní. Z toho, co zby­lo, se nedá pou­žít abso­lut­ně nic. Pří­či­nou požá­ru je s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí kamí­nek nebo kovo­vá část, kte­rá při noč­ní smě­ně odlét­la od pilo­vé­ho kotou­če, při prů­cho­du odsá­vá­ním se spo­ji­la s pili­na­mi a ty se násled­ně vzňa­ly. více…

Naši transformeři do třetice!

Roz­ší­ři­li jsme naše výrob­ní kapa­ci­ty o tře­tí har­ves­to­ro­vý uzel. Po pro­bír­ko­vém uzlu H8 a střed­ním uzlu H14 dis­po­nu­je­me vel­kým mýt­ním uzlem H20 / F15. Pale­ta stro­jů tak zabí­rá celou šíři: “Našim cílem je rea­li­zo­vat těž­bu maxi­mál­ně efek­tiv­ně a záro­veň co nej­še­tr­ně­ji. Naše zku­še­nost říká, že opti­mál­ní ces­tou je nasa­ze­ní ade­kvát­ní­ho stro­je, kte­rý pra­cu­je v poros­tu s jis­to­tou a bez zby­teč­ných škod. Zakou­pe­ním tře­tí­ho uzlu máme pokry­tou celou výrob­ní kapa­ci­tu a může­me tak nabíd­nout stroj pro jaký­ko­liv porost” dodá­vá Pet­ra Kuče­ro­vá, jed­na­tel­ka spo­leč­nos­ti Velim­pex Les s.r.o. více…

Naši noví transformeři

Po har­ves­to­ru jsme inves­to­va­li do vyvá­že­cí­ho trak­to­ru. Oba stro­je tak tvo­ří tak­zva­ný har­ves­to­ro­vý uzel, v sou­čas­nos­ti nej­e­fek­tiv­něj­ší způ­sob těž­by dře­va. Sku­teč­ná těž­ká váha pro prá­ci v lese a to doslo­va – cel­ko­vá hmot­nost obou stro­jů je 24 tun. více…

Máme novou hračku!

Náku­pem har­ves­to­ru posou­vá­me hra­ni­ci, odkud tvo­ří­me naše pro­duk­ty, až na samot­ný začá­tek – do lesa. Lesy však pou­ze netě­ží­me, ale dlou­ho­do­bě se o ně sta­rá­me. Pro­to padla naše vol­ba na tak­zva­ný pro­bír­ko­vý har­ves­tor urče­ný pro výchov­né těž­by v mlad­ších poros­tech. více…

Velimpex