Při­bliž­ně rok od nešťast­né­ho požá­ru, kte­rý zni­čil celý pro­voz naší spo­leč­nos­ti, se pus­tí­me do stav­by nové­ho are­á­lu. „Rok jsme potře­bo­va­li pře­de­vším na pro­jek­to­vá­ní a vyří­ze­ní všech potřeb­ných povo­le­ní“ dodá­vá ředi­tel spo­leč­nos­ti Vít Ope­kar. Pro­jekt počí­tá s výraz­ným zvět­še­ním are­á­lu, nicmé­ně rea­li­za­ce bude pro­bí­hat na eta­py a jejich rea­li­za­ce bude závis­lá na výko­nu spo­leč­nos­ti a sta­vu čes­ké ekonomiky.