Back to Top

Transportní bedny

Export­ní bale­ní výrob­ků je moder­ní a vel­mi účin­ná ochra­na před kli­ma­tic­kým a mecha­nic­kým zatí­že­ním. Jde o bale­ní pro sil­nič­ní, želez­nič­ní, námoř­ní i letec­kou pře­pra­vu. Nabí­zí­me indi­vi­du­ál­ní mož­nos­ti bale­ní nej­vyš­ší kva­li­ty. Díky našim ino­va­tiv­ním řeše­ním oba­lů se vaše výrob­ky dosta­nou bez­peč­ně do cíle.

Opti­mál­ní obal pro váš výro­bek navrh­ne­me i vyro­bí­me a to v závis­los­ti na dru­hu i tra­se oba­lu. Pře­prav­ní obal je vyro­ben na míru v jaké­ko­liv veli­kos­ti a to včet­ně nadroz­měr­ných for­má­tů. Nos­nost bed­ny je navr­ho­vá­na dle kon­krét­ní­ho přá­ní zákazníka.

Klí­čo­vým mate­ri­á­lem při výro­bě je dře­vo, vel­ko­ploš­ný mate­ri­ál nebo jejich kom­bi­na­ce. Ten­to typ bale­ní je vyrá­běn dle nor­my ISPM 15. Výrob­ky našich zákaz­ní­ků zaba­le­né do našich oba­lů bez­peč­ně ces­tu­jí po celém svě­tě, včet­ně USA, Japon­ska, Číny nebo Izraele.

Velimpex