Back to Top

Dřevo prodej

Našim kli­en­tům dodá­vá­me vaz­by kro­vů, latě, prk­na, palub­ky, hra­no­ly a dal­ší řezi­vo. Záro­veň nabí­zí­me OSB des­ky za vel­mi výhod­né ceny. Bliž­ší popis naše­ho sor­ti­men­tu najde­te v čás­ti e‑shop. Spe­ci­fic­ká přá­ní našich kli­en­tů plní­me v rám­ci zakáz­ko­vé výroby.

  • Vel­ko­ob­je­mo­vé zakáz­ky pro firmy:

Ozve­me se vám v pra­cov­ní dny do 24 hodin.

Řezi­vo (na skla­dě) pro drob­ný pro­dej pla­ce­né hoto­vě (bez před­cho­zí objed­náv­ky) není urče­né jako kon­strukč­ní dře­vo obdél­ní­ko­vé­ho prů­ře­zu (nespl­ňu­je poža­dav­ky nor­my EN 14081–1+A1:2011 tří­dě­né dle ČSN 732824–1) a neod­po­ví­dá osvěd­če­ní o sho­dě říze­ní výro­by. Je urče­no výhrad­ně pro hob­by účely.

Pokud máte zájem o cer­ti­fi­ko­va­né řezi­vo urče­né jako kon­strukč­ní dře­vo obdél­ní­ko­vé­ho prů­ře­zu dle nor­my EN 14081–1+A1:2011 tří­dě­né dle ČSN 732824–1. infor­muj­te nás při objed­náv­ce. Vaši objed­náv­ku při­pra­ví­me a to včet­ně pat­řič­ných certifikátů.

Velimpex