V létě 2022 plá­nu­je­me spuš­tě­ní plné­ho pro­vo­zu v nové výrob­ní hale v Mir­ko­vi­cích. Uply­nou tak více než 3 roky od fatál­ní­ho požá­ru, kte­rý zni­čil celý původ­ní are­ál závo­du: „Roky pře­ží­vá­me v pro­vi­zor­ních pro­sto­rách a těší­me se na ten­to oka­mžik. Nová hala o veli­kos­ti 1420 m² nabíd­ne dost mís­ta pro základ­ní pořez a výro­bu palet. Záro­veň bude celý pro­voz napo­jen na moder­ní sys­tém odsá­vá­ní“ dodá­vá ředi­tel závo­du Vít Ope­kar.

Pro­jekt „Moder­ni­za­ce sys­té­mu odsá­vá­ní pilin výrob­ní­ho are­á­lu VELIMPEX Mir­ko­vi­ce“
Před­mě­tem pro­jek­tu je moder­ni­za­ce cen­t­rál­ní­ho sys­té­mu odsá­vá­ní pro dře­vo­ob­rá­bě­cí stro­je, kte­rá při­ne­se význam­né úspo­ry elektři­ny vli­vem pro­vá­zá­ní potře­by odta­hu se vzni­kem odta­ho­va­né­ho odpa­du z výro­by (s pro­vo­zem dře­voz­pra­cu­jí­cích stro­jů).

Hlav­ní cíl pro­jek­tu: Zvý­šit ener­ge­tic­kou účin­nost pod­ni­ka­tel­ské­ho sek­to­ru.

Reg. č. pro­jek­tu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017171

Na rea­li­za­ci pro­jek­tu je posky­to­vá­na finanč­ní pod­po­ra Evrop­ské unie.