Back to Top

Palety

Ať už se jed­ná o euro­pa­le­ty, jed­no­cest­né nebo spe­ci­ál­ní pale­ty, dis­po­nu­je­me tech­nic­kým vyba­ve­ním potřeb­ným k tomu, abychom pro vás zho­to­vi­li pale­ty všech mož­ných roz­mě­rů a pro­ve­de­ní při­způ­so­be­né vašim spe­ci­fic­kým potřebám.

Veš­ke­ré naše oba­ly spl­ňu­jí plat­né směr­ni­ce ISPM 15. Pale­ty je mož­no tepel­ně ošet­řit, vlast­ní­me cer­ti­fi­kát IPPC. Kva­li­fi­ko­va­ní zaměst­nan­ci naší fir­my vám v této oblas­ti rádi poradí.

Velimpex