Back to Top

Easy Box EVO

  • Nová gene­ra­ce vel­mi úspěš­né trans­port­ní bed­ny Easy Box dává těžiš­tě na envi­ro­men­tál­ní otáz­ky a vychá­zí vstříc všem, kte­ří ten­to trans­port­ní obal chtě­jí pou­ží­vat téměř neo­me­ze­ně dlou­ho. Ino­vo­va­ná kon­struk­ce zvy­šu­je tuhost oba­lu při zacho­vá­ní váhy a záro­veň chrá­ní zra­ni­tel­ná mís­ta před poškozením.
  • Výho­dy před­cho­zí­ho mode­lu při­tom zůstá­va­jí. Jde o jed­no­du­chou a snad­no sro­zu­mi­tel­nou sta­veb­ni­ci, kte­rá se dá jed­no­du­še a rych­le sesta­vit a roze­brat. Ušet­ří spous­tu času, náma­hy a pro­sto­ru. Vzhle­dem k tomu, že k sesta­ve­ní nejsou zapo­tře­bí žád­né nástro­je, je Easy Box EVO vel­mi šetr­ný k bale­né­mu zbo­ží, kte­ré­mu nehro­zí poško­ze­ní nářa­dím ani při opě­tov­ném roze­bí­rá­ní. Jedi­ným spo­jo­va­cím pro­střed­kem nut­ným pro úspěš­né zaba­le­ní pro­duk­tu je sta­ho­va­cí pásek, kte­ré je záro­veň jedi­nou čás­tí, kte­rá se po kaž­dém pou­ži­tí oba­lu musí nahra­dit novou.
  • Easy Box EVO nemá sta­no­ve­ný limit pro počet pou­ži­tí. Při šetr­ném zachá­ze­ní a dodr­že­ní nos­nos­ti je téměř neo­me­ze­ný. Po skon­če­ní život­nos­ti oba­lu se sejmou plas­to­vé rohy a obal může být ener­ge­tic­ky využit.
  • Abychom vyho­vě­li roz­díl­ným poža­dav­kům, nabí­zí­me Easy-Box v jaké­ko­li mys­li­tel­né veli­kos­ti a specifikaci.
  • Jed­not­li­vé boxy lze vyro­bit na jakou­ko­liv váhu až do veli­kos­ti čtver­ce o stra­ně 2,5 metru.
  • Nos­nost je dána tloušť­kou a typem mate­ri­á­lu – v zása­dě není omezena.

Easy­Box Flu­gblatt DE (PDF) »

Velimpex