Back to Top

Easy-Box

Easy-Box je jed­no­du­chá a snad­no sro­zu­mi­tel­ná sta­veb­ni­ce, kte­rá se dá jed­no­du­še a rych­le sesta­vit a roze­brat. Ušet­ří spous­tu času, náma­hy a pro­sto­ru. Vzhle­dem k tomu, že k sesta­ve­ní nejsou zapo­tře­bí žád­né nástro­je, je Easy-Box vel­mi šetr­ný k bale­né­mu zbo­ží, kte­ré­mu nehro­zí poško­ze­ní nářa­dím ani při opě­tov­ném rozebírání.

Opro­ti běž­ně pou­ží­va­ným pale­tám a pře­prav­ním pod­la­hám tvo­ří Easy-Box uza­vře­nou jed­not­ku a umož­ňu­je tak snad­ný a bez­peč­ný trans­port při­lé­ha­jí­cích obalů.

Abychom vyho­vě­li roz­díl­ným poža­dav­kům, nabí­zí­me Easy-Box v jaké­ko­li mys­li­tel­né veli­kos­ti a spe­ci­fi­ka­ci – přes­ně na míru dle vaše­ho přá­ní. Kaž­dý tak dosta­ne svůj vlast­ní Easy-Box pod­le přání.

Jed­not­li­vé boxy lze vyro­bit na jakou­ko­liv váhu až do veli­kos­ti čtver­ce o stra­ně 2,5 metru.

Nos­nost je dána tloušť­kou a typem mate­ri­á­lu – v zása­dě není omezena.

Zásad­ní před­nos­tí sys­té­mu Easy-Box je sesta­ve­ní pře­prav­ní­ho oba­lu bez spo­jo­va­cích prv­ků (např. hře­bí­ků, vru­tů, spo­nek) a jeho jed­no­du­ché ote­vře­ní bez poško­ze­ní dílů. Bed­na je tak skvě­le uzpů­so­be­na i k opa­ko­va­né­mu použití.

Easy­Box Flu­gblatt DE (PDF) »

Velimpex