V našem pří­pa­dě má par­ník roz­mě­ry 78 x 26 met­rů a jde o novou halu, kte­rá vyrůs­tá upro­střed naše­ho are­á­lu v Mir­ko­vi­cích. Pokrok je dob­ře vidět na těch­to fot­kách. Na levé stra­ně sní­mek poří­ze­ný před rokem. Podí­vá­te-li se let­mo na aktu­ál­ní sní­mek, asi nepře­hléd­ne­te opra­ve­nou budo­vu dílen, kte­rá vznik­la rekon­struk­cí jedi­né­ho objek­tu, kte­rý pře­žil požár. Nepře­hléd­nu­tel­ná je i oce­lo­vá kon­struk­ce nově budo­va­né haly. Zadí­vej­te se však peč­li­vě a všim­ne­te si mno­ha malič­kos­tí, kte­ré se za posled­ní rok změnily.