Daří se nám! Díky našim zaměst­nan­cům, díky našim kli­en­tům, díky době, kte­rá pře­je pra­co­vi­tým. Stá­le hle­dá­me pří­le­ži­tos­ti, jak náš úspěch pře­ta­vit v dob­ro pro celou spo­leč­nost. Nabíd­ka pomo­ci česko­krumlov­ské nemoc­ni­ci byla pro­to zce­la při­ro­ze­nou vol­bou. Dva­krát ve chví­li, kdy jsme moh­li nakou­pit novou sadu hra­ček pro dět­ské oddě­le­ní nemoc­ni­ce.
“Díky spo­leč­nos­ti Velim­pex mají hospi­ta­li­zo­va­né děti krás­né nové hrač­ky a hry, kte­ré jim ukrá­tí a zpří­jem­ní čas strá­ve­ný v nemoc­ni­ci. Radost je tak na obou stra­nách a jako ředi­tel za dar děku­ji!” dodá­vá ředi­tel nemoc­ni­ce Jaro­slav Šíma.

Newsletter_07