Barok­ní Sam­so­no­va kaš­na dosta­la neob­vyk­lý kabát v rám­ci pro­jek­tu Vní­má­ní. Auto­rem návr­hu je archi­tekt Jan Šép­ka. Ačko­liv pro­jekt vzbu­dil roz­po­ru­pl­né reak­ce, nedá se mu upřít ori­gi­na­li­ta a fakt, že se setkal s vel­kým zájmem veřej­nos­ti. O to víc nás těší, že jsme se na této neob­vyk­lé insta­la­ci podí­le­li pří­pra­vou řezi­va pro kon­strukč­ní prv­ky. Není bez zají­ma­vos­ti, že na odváž­ný pro­jekt padlo 55 m³ dře­va. Na výsle­dek své prá­ce se na náměs­tí Pře­mys­la Otaka­ra II. při­šel podí­vat i ředi­tel spo­leč­nos­ti Vít Opekar.

titul_vnimani