Back to Top

Proč my

proc_my2

Naše spo­leč­nost je malá rodin­ná fir­ma. Spo­leč­ně nejen pra­cu­je­me, ale do jis­té míry i sdí­lí­me naše život­ní osu­dy. Jsme tým – Velim­pex je nejen zaměst­ná­ní, ale srdeč­ní záležitost.

V naší prá­ci se neo­ri­en­tu­je­me na vel­ko­sé­ri­o­vé pro­duk­ty, spí­še sází­me na malé série, fle­xi­bi­li­tu a rych­lost dodá­vek. Je-li to v našich silách, plní­me kli­en­tům veš­ke­rá přání.

Může se stát, že se něco nepo­ve­de. V tako­vém pří­pa­dě chyb­ný kus nahra­zu­je­me za nový. Ke kom­pli­ka­cím toho­to rázu se vždy sta­ví­me čelem a řeší­me je obratem.

Vel­mi dob­ře si uvě­do­mu­je­me, že zákla­dem úspě­chu a štěs­tí jsou dob­ré vzta­hy. Prá­vě roz­voj vzta­hů nejen uvnitř týmu, ale pěs­to­vá­ní dob­rých vzta­hů s naši­mi kli­en­ty je v zákla­dech naší práce.

Velimpex