Back to Top

Politika jakosti

politika_jakosti2Vede­ní spo­leč­nos­ti Velim­pex, spol. s r.o. má na pamě­ti dlou­ho­do­bou udr­ži­tel­nost své­ho koná­ní. Všech­ny pro­ce­sy spo­je­né s výro­bou a posky­to­vá­ním slu­žeb udr­žu­je­me na vyso­kém stup­ni kva­li­ty, záro­veň však hle­dá­me sou­lad s poža­dav­ky život­ní­ho pro­stře­dí. Toto vše s vědo­mím, že výro­ba v dře­voz­pra­cu­jí­cím prů­mys­lu je zatí­že­na rizi­ky v oblas­ti bez­peč­nos­ti prá­ce a ochra­ny zdra­ví při práci.

Naše práce vychází z těchto pravidel:

Zákaz­ník a jeho potře­by jsou středo­bo­dem prá­ce vede­ní i zaměst­nan­ců spo­leč­nos­ti. Naše úsi­lí je zamě­ře­no pře­de­vším na tvor­bu dlou­ho­do­bé­ho vzta­hu s klientem.

Kva­li­ta je základ­ní myš­len­kou spo­leč­nos­ti, na kte­ré stá­le pra­cu­je­me. Kva­lit­ní pra­cí si chce­me zajis­tit sta­bil­ní mís­to na trhu. Skr­ze kva­li­tu usi­lu­je­me o udr­že­ní dob­ré pověs­ti, eko­no­mic­kou pro­spe­ri­tu a soci­ál­ní jis­to­ty pro naše zaměstnance.

Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí je trva­lou sou­čás­tí veš­ke­ré naší čin­nos­ti. Zásad­ním bodem toho­to úsi­lí je pre­ven­ce. Záro­veň pří­klad­ně peču­je­me o naše lesy, abychom pří­ro­dě vrá­ti­li, co si z ní bereme.

S obchod­ní­mi part­ne­ry udr­žu­je­me těs­nou a ote­vře­nou výmě­nu myš­le­nek a zku­še­nos­tí s cílem navá­zá­ní a udr­že­ní féro­vé spolupráce.

Prů­běž­ně zavá­dí­me nové tech­no­lo­gie a sle­du­je­me tren­dy v obo­ru. Trva­le pra­cu­je­me na zlep­šo­vá­ní výrob­ků, pro­ce­sů a sys­té­mů uvnitř společnosti.

Zaměst­ná­vá­me pra­cov­ní­ky s roz­ma­ni­tou sumou zruč­nos­tí a odbor­ných doved­nos­tí bez jaké­ko­li diskriminace.

 

Velimpex