Back to Top

Volná pracovní místa

Hle­dá­me šikov­né spo­lu­pra­cov­ní­ky na pozice:

Opravář, údržbář

Náplň prá­ce: kom­plet­ní opra­vy a údrž­ba stro­jo­vé­ho zaří­ze­ní.
Poža­du­je­me: vyu­čen v před­mět­ném obo­ru.

Nabí­zí­me: Výhod­né pla­to­vé ohod­no­ce­ní, bonu­sy. .
Kon­takt: e‑mail: info@velimpex.cz, www.velimpex.cz, mobil 602 376 470

Velimpex