Back to Top

Historie

2000

Spo­leč­nost Velim­pex s.r.o. byla zalo­že­na v květ­nu roku 2000 jako ryze pilař­ský závod. Od tech­no­lo­gic­ky méně nároč­né výro­by jsme postup­ně vyrost­li k vlast­ní­mu kon­strukč­ní­mu týmu, kte­rý pro naše kli­en­ty navr­hu­je spe­ci­fic­ká řeše­ní bale­ní pro­duk­tů. Naše oba­ly ces­tu­jí doslo­va po celém světě.

2014

V roce 2014 do spo­leč­nos­ti majet­ko­vě vstou­pi­la rakous­ká spo­leč­nost Easy-Box. Ta při­spě­la k roz­vo­ji fir­my, změ­nám ve firem­ní kul­tu­ře a při­nes­la do výro­by i sofis­ti­ko­va­ný oba­lo­vá sys­tém se stej­no­jmen­ným názvem, kte­rý je v sou­čas­nos­ti vlaj­ko­vým pro­duk­tem Velim­pe­xu.

Pří­klon ke kom­plex­ní služ­bě bale­ní nám vel­mi pomohl v době hos­po­dář­ské­ho útlu­mu, kdy vět­ši­na pod­ni­ků podob­né­ho zamě­ře­ní na Česko­krumlov­sku zanik­la. Také díky tomu jsme se sta­li jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších zpra­co­va­te­lů dře­va v regionu.

2019

Zásad­ním zlo­mem v his­to­rii spo­leč­nos­ti byl požár, kte­rý are­ál zasá­hl 26.4. 2019 krát­ce po půl­no­ci. Přes veš­ke­rou sna­hu hasi­čů se nepo­da­ři­lo oheň uha­sit a celý are­ál lehl pope­lem. Ško­da byla abso­lut­ní, z původ­ní­ho pro­vo­zu nezů­sta­lo téměř nic. Ráno po požá­ru, upro­střed spá­le­niš­tě, udě­lal ředi­tel spo­leč­nos­ti Vít Ope­kar roz­hod­nu­tí, že posta­ví­me celou spo­leč­nost od zákla­dů znova.

2022

Na pod­zim roku 2022 pro­šla kolauda­cí nová výrob­ní hala, kte­rou jsme posta­vi­li své­po­mo­cí pro ten­to účel zří­ze­nou sta­veb­ní divi­zí. Sou­čás­tí nové­ho are­á­lu je rov­něž nová sušár­na řezi­va s kotel­nou, pří­stře­šek na výrob­ky, nový sys­tém odsá­vá­ní a pro­voz na zpra­co­vá­ní dře­vě­né­ho odpa­du.

Sou­čas­ný výrob­ní pro­gram sahá od sta­veb­ní­ho řezi­va, výro­by palet a trans­port­ních beden až k výro­bě paten­to­va­né­ho oba­lo­vé­mu sys­té­mu Easy-Box EVO.

Velimpex