Back to Top

Historie

Spo­leč­nost Velim­pex s.r.o. byla zalo­že­na v květ­nu roku 2000 jako ryze pilař­ský závod. Od tech­no­lo­gic­ky méně nároč­né výro­by jsme postup­ně vyrost­li k vlast­ní­mu kon­strukč­ní­mu týmu, kte­rý pro naše kli­en­ty navr­hu­je spe­ci­fic­ká řeše­ní bale­ní pro­duk­tů. Naše oba­ly ces­tu­jí doslo­va po celém světě.

Pří­klon ke kom­plex­ní služ­bě bale­ní nám vel­mi pomohl v době hos­po­dář­ské­ho útlu­mu, kdy vět­ši­na pod­ni­ků podob­né­ho zamě­ře­ní na Česko­krumlov­sku zanik­la. Také díky tomu jsme se sta­li jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších zpra­co­va­te­lů dře­va v regionu.

Sou­čas­ný výrob­ní pro­gram sahá od sta­veb­ní­ho řezi­va, výro­by palet a trans­port­ních beden až k výro­bě paten­to­va­né­ho oba­lo­vé­mu sys­té­mu Easy-Box, kte­rý je také jádrem naší produkce.

Velimpex