Váže­ní obchod­ní partneři,

v pátek 26. dub­na po dva­nác­té hodi­ně v noci vypu­kl v are­á­lu naší spo­leč­nos­ti požár, kte­rý, jak asi víte, zachvá­til celou pil­ni­ci a oba výrob­ní pro­vo­zy. Ško­da je abso­lut­ní. Z toho, co zby­lo, se nedá pou­žít abso­lut­ně nic. Pří­či­nou požá­ru je s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí kamí­nek nebo kovo­vá část, kte­rá při noč­ní smě­ně odlét­la od pilo­vé­ho kotou­če, při prů­cho­du odsá­vá­ním se spo­ji­la s pili­na­mi a ty se násled­ně vzňaly. 

Požár začal v silu na pili­ny a během pře­kva­pi­vě krát­ké doby, neby­lo to více než 20 minut, zachvá­til i celý zby­tek pro­vo­zu. Je nanej­výš prav­dě­po­dob­né, že nebýt mimo­řád­ně obě­ta­vé­ho zása­hu hasi­čů, požár by se roz­ší­řil i na dal­ší dvě haly a okol­ní skla­dy řezi­va a kulatiny.

V sou­čas­nos­ti sčí­tá­me ško­dy a je zřej­mé, že půjdou do desí­tek mili­o­nů. Chtě­lo by se říci, že  začí­ná­me od zno­va. Tak to ale není. Těž­ké časy pro­vě­řu­jí cha­rak­te­ry a tato těž­ká chví­le uká­za­la, že naše spo­leč­nost sto­jí na týmu, kte­rý se nevzdá­vá. Nasa­ze­ní všech zaměst­nan­ců, pod­po­ra našich obchod­ních part­ne­rů i nebý­va­lá sou­sed­ská soli­da­ri­ta nás utvr­zu­jí v roz­hod­nu­tí, že máme schop­nost a sílu vybu­do­vat zce­la nový Velim­pex. Je to pří­le­ži­tost udě­lat evo­luč­ní skok, opřít se o zce­la nové tech­no­lo­gie a zku­še­nos­ti. To vše si ale vyžá­dá čas a nemá­lo finanč­ních pro­střed­ků. Celý závod byl pojiš­těn a pokud půjde vše dob­ře, chce­me se do výstav­by pus­tit ješ­tě letos.

Momen­tál­ně máme k dis­po­zi­ci dvě haly v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti naše­ho původ­ní­ho are­á­lu, kte­ré dosud slou­ži­ly jako skla­dy.  Vět­ší z těch­to hal o roz­lo­ze 700 met­rů nám zapůj­čil spo­lu­vlast­ník Velim­pe­xu spo­leč­nost Zemos. V prá­vě v této vel­ké hale chce­me během násle­du­jí­cích 7 dní roz­jet pro­vi­zor­ní provoz.

Závě­rem mi dovol­te z celé­ho srd­ce podě­ko­vat za pod­po­ru a pomoc. Je cen­ná a více než vítaná.

Vít Ope­kar
jed­na­tel spo­leč­nos­ti Velim­pex dře­vo­vý­ro­ba s.r.o.