Roz­ší­ři­li jsme naše výrob­ní kapa­ci­ty o tře­tí har­ves­to­ro­vý uzel. Po pro­bír­ko­vém uzlu H8 a střed­ním uzlu H14 dis­po­nu­je­me vel­kým mýt­ním uzlem H20 / F15. Pale­ta stro­jů tak zabí­rá celou šíři: “Našim cílem je rea­li­zo­vat těž­bu maxi­mál­ně efek­tiv­ně a záro­veň co nej­še­tr­ně­ji. Naše zku­še­nost říká, že opti­mál­ní ces­tou je nasa­ze­ní ade­kvát­ní­ho stro­je, kte­rý pra­cu­je v poros­tu s jis­to­tou a bez zby­teč­ných škod. Zakou­pe­ním tře­tí­ho uzlu máme pokry­tou celou výrob­ní kapa­ci­tu a může­me tak nabíd­nout stroj pro jaký­ko­liv porost” dodá­vá Pet­ra Kuče­ro­vá, jed­na­tel­ka spo­leč­nos­ti Velim­pex Les s.r.o.