Po har­ves­to­ru jsme inves­to­va­li do vyvá­že­cí­ho trak­to­ru. Oba stro­je tak tvo­ří tak­zva­ný har­ves­to­ro­vý uzel, v sou­čas­nos­ti nej­e­fek­tiv­něj­ší způ­sob těž­by dře­va. Sku­teč­ná těž­ká váha pro prá­ci v lese a to doslo­va – cel­ko­vá hmot­nost obou stro­jů je 24 tun. Přes­to je jejich prá­ce šetr­ná k lesu, navíc enorm­ně výkon­ná a bez­peč­ná pro naše zaměst­nan­ce. “Je záži­tek vidět ty stro­je pra­co­vat. Pokud fil­mo­ví trans­for­me­ři hle­da­li svůj předob­raz, pak prá­vě v těch­to stro­jích” dodá­vá ředi­tel spo­leč­nosti Velim­pex Vít Ope­kar. Stro­je pra­cu­jí v našich lesích, záro­veň si lze jejich prá­ci objednat.


image001_n2