Náku­pem har­ves­to­ru posou­vá­me hra­ni­ci, odkud tvo­ří­me naše pro­duk­ty, až na samot­ný začá­tek – do lesa. Lesy však pou­ze netě­ží­me, ale dlou­ho­do­bě se o ně sta­rá­me. Pro­to padla naše vol­ba na tak­zva­ný pro­bír­ko­vý har­ves­tor urče­ný pro výchov­né těž­by v mlad­ších poros­tech. V sou­čas­nos­ti hos­po­da­ří­me na téměř sto hek­ta­rech lesů, kte­ré jsou zdro­jem suro­vi­ny, ale také závaz­kem a rados­tí. “V kaž­dém chla­po­vi zůstá­vá kus malé­ho klu­ka, kte­rý je fas­ci­no­ván vel­ký­mi stro­ji. Kaž­dý, kdo viděl har­ves­tor v akci, mi dá za prav­du, že síla ani veli­kost tomu­to stro­ji oprav­du nechy­bí. Neta­jím se tím, že nákup har­ves­to­ru je pro mě spl­ně­ní klu­kov­ské­ho snu a záro­veň vel­kou pomo­cí pro rea­li­za­ci naší firem­ní vize” dodá­vá ředi­tel spo­leč­nos­ti Velim­pex Vít Opekar.

Rottne_H8D_A