Nebý­vá obvyk­lé, aby malá rodin­ná spo­leč­nost obstá­la v kon­ku­ren­ci vel­kých kor­po­ra­cí. Přes­to se někdy zada­ří, a tak pře­vza­la spo­leč­nost Velim­pex z Mir­ko­vic neda­le­ko Čes­ké­ho Krumlo­va pres­tiž­ní cenu Obal roku 2015. Záro­veň zís­ka­la cenu za abso­lut­ně tře­tí nej­lep­ší obal roku 2015 v Čes­ké repub­li­ce. Slav­nost­ní vyhlá­še­ní se ode­hrá­lo v pro­sto­rách Břev­nov­ské­ho kláš­te­ra v Praze.

Motiv_Obal_Roku_u

Čes­ký oba­lo­vý insti­tut SYBA pořá­dá kaž­dý rok sou­těž o cenu Obal roku, kte­rá je sou­bo­rem nej­lep­ších myš­le­nek, ino­va­cí a tech­no­lo­gií v oblas­ti bale­ní, kte­ré se na čes­kém i zahra­nič­ních trzích obje­vu­jí. Sou­těž je pří­le­ži­tos­tí pře­de­vším pro čes­ké a slo­ven­ské kon­struk­té­ry a desig­né­ry. Letos však byly při­hlá­še­ny také oba­ly, jež jsou vyvi­nu­ty či vyrá­bě­ny v Němec­ku, v Rakous­ku, v Nizo­ze­mí a v USA.

Spo­leč­nost Velim­pex se do sou­tě­že při­hlá­si­la s oba­lem Easy-Box: „Jde vlast­ně o chytře řeše­nou bed­nu, kte­rá se vel­mi snad­no slo­ží, vlo­ží se do ní pro­dukt a s pomo­cí váza­cích pásek je vel­mi rych­le a při­tom for­tel­ně zaba­le­no. Během pár minut je výro­bek při­pra­ven na ces­tu po moři nebo leta­dlem a to do celé­ho svě­ta“ dodá­vá k vítěz­né­mu pro­duk­tu ředi­tel spo­leč­nos­ti Vít Opekar.

Auto­rem kon­struk­ce Easy-Boxu je jeden ze spo­leč­ní­ků fir­my Man­fred Gebe­smair. Jde tak o spo­leč­ný čes­ko-rakous­ký pro­jekt s tím, že nápad samot­ný je vsou­čas­nos­ti chrá­něn patentem.

„Jsou to pro nás před­čas­né Váno­ce a záro­veň vel­ké oce­ně­ní naší prá­ce. Máme obrov­skou radost pře­de­vším z ceny před­sed­ky­ně poro­ty, kte­rá z naše­ho řeše­ní dělá tře­tí nej­lep­ší obal letoš­ní­ho roku“ dodá­vá ředi­tel spo­leč­nos­ti Vít Opekar.