Spo­leč­nost Velim­pex se dosta­la do finá­le sou­těže Fir­ma roku Jiho­čes­kého kra­je 2013. Vyhla­šo­va­te­lem sou­těže jsou Hos­po­dář­ské novi­ny a letoš­ního roč­níku se zúčast­nilo cel­kem 244 firem. 
cert_2013
Spo­leč­nost Velim­pex se dosta­la do finá­le sou­těže Fir­ma roku Jiho­čes­kého kra­je 2013. Vyhla­šo­va­te­lem sou­těže jsou Hos­po­dář­ské novi­ny a letoš­ního roč­níku se zúčast­nilo cel­kem 244 firem. 
Jed­na­tel spo­leč­nosti Vít Ope­kar k účas­ti dodá­vá: “Umís­tění v prv­ní desít­ce jiho­čes­kých firem je odra­zem naší dlou­ho­dobé a sys­te­ma­tické prá­ce. Moje podě­ko­vání pat­ří jak naše­mu manage­mentu, tak celé­mu výrob­nímu týmu”.
V sou­těži byly hod­no­ceny jak eko­no­mické uka­za­tele, tak napří­klad per­so­na­lis­tika nebo marketing.