Daří se nám! Díky našim zaměst­nan­cům, díky našim kli­en­tům, díky době, která přeje pra­co­vi­tým. Stále hle­dáme pří­le­ži­tosti, jak náš úspěch pře­ta­vit v dobro pro celou spo­leč­nost. Nabídka pomoci česko­krumlov­ské nemoc­nici byla proto zcela při­ro­ze­nou vol­bou. Dva­krát ve chvíli, kdy jsme mohli nakou­pit novou sadu hra­ček pro dět­ské oddě­lení nemoc­nice.
“Díky spo­leč­nosti Velim­pex mají hospi­ta­li­zo­vané děti krásné nové hračky a hry, které jim ukrátí a zpří­jemní čas strá­vený v nemoc­nici. Radost je tak na obou stra­nách a jako ředi­tel za dar děkuji!” dodává ředi­tel nemoc­nice Jaro­slav Šíma.

Newsletter_07