Barokní Sam­so­nova kašna dostala neob­vyklý kabát v rámci pro­jektu Vní­mání. Auto­rem návrhu je archi­tekt Jan Šépka. Ačko­liv pro­jekt vzbu­dil roz­po­ru­plné reakce, nedá se mu upřít ori­gi­na­lita a fakt, že se setkal s vel­kým zájmem veřej­nosti. O to víc nás těší, že jsme se na této neob­vyklé insta­laci podí­leli pří­pra­vou řeziva pro kon­strukční prvky. Není bez zají­ma­vosti, že na odvážný pro­jekt padlo 55 m3 dřeva. Na výsle­dek své práce se na náměstí Pře­mysla Otakara II. při­šel podí­vat i ředi­tel spo­leč­nosti Vít Ope­kar.

titul_vnimani