Back to Top

Zámořské balení

Námořní doprava

Doprava po moři se řídí vlast­ními zákony. Balení musí spl­ňo­vat extrémní poža­davky, které sou­vi­sejí s vlh­kostí, hor­kem, chla­dem a rizi­kem pře­vrá­cení zboží.

Posta­ráme se o opti­mální ochranu vašeho zboží a vypra­cu­jeme pro vás za tímto úče­lem indi­vi­du­ální návrhy balení – ať už se má lodí pře­pra­vit jed­not­livý stroj nebo kom­plexní zaří­zení.

Při těchto pra­cích samo­zřejmě zohled­ňu­jeme potřebné před­pisy a zákony cílo­vých zemí, např. dovozní před­pisy týka­jící se oba­lo­vého mate­ri­álu z masiv­ního dřeva dle normy IPPC.

Kontejnerové balení 

Díky předba­lení na podlážce kon­tej­neru nebo s vyu­ži­tím kra­bic či beden zajis­tíme správné zaba­lení pře­pra­vo­va­ného zboží. Každý kon­tej­ner odborně nalo­žíme tak, aby se vaše zboží dostalo v pořádku a bez­pečně ke svému pří­jemci. Tím také umož­níme snadné a rychlé vylo­žení tohoto zboží.

Pozemní doprava 

Vždy vám nabíd­neme opti­mální řešení pozemní dopravy. Naši spe­ci­a­listé vás při­tom rádi pod­poří svými zku­še­nostmi a kre­a­ti­vi­tou.

Naše bedny se hodí obzvláště pro spe­ci­ální for­máty, které vybo­čují z běž­ného stan­dardu. Zho­to­víme vám poža­do­vané for­máty – s podél­níky nebo příč­níky, pří­padně obaly pro drobné díly.

Letecká doprava 

Při vytvá­ření nabídky dbáme obzvláště na to, aby byl obal sta­bilní, bez­pečný a při­tom co možná nej­lehčí. Umož­níme vám tak mini­ma­li­zo­vat náklady na zasí­lání letec­kou dopra­vou.

Velimpex