Back to Top

Transportní bedny

Exportní balení výrobků je moderní a velmi účinná ochrana před kli­ma­tic­kým a mecha­nic­kým zatí­že­ním. Jde o balení pro sil­niční, želez­niční, námořní i letec­kou pře­pravu. Nabí­zíme indi­vi­du­ální mož­nosti balení nej­vyšší kva­lity. Díky našim ino­va­tiv­ním řeše­ním obalů se vaše výrobky dosta­nou bez­pečně do cíle.

Opti­mální obal pro váš výro­bek navrh­neme i vyro­bíme a to v závis­losti na druhu i trase obalu. Pře­pravní obal je vyro­ben na míru v jaké­ko­liv veli­kosti a to včetně nadroz­měr­ných for­mátů. Nos­nost bedny je navr­ho­vána dle kon­krét­ního přání zákaz­níka.

Klí­čo­vým mate­ri­á­lem při výrobě je dřevo, vel­ko­plošný mate­riál nebo jejich kom­bi­nace. Tento typ balení je vyrá­běn dle normy ISPM 15. Výrobky našich zákaz­níků zaba­lené do našich obalů bez­pečně ces­tují po celém světě, včetně USA, Japon­ska, Číny nebo Izra­ele.

Velimpex