Back to Top

Palety

Ať už se jedná o euro­pa­lety, jed­no­cestné nebo spe­ci­ální palety, dis­po­nu­jeme tech­nic­kým vyba­ve­ním potřeb­ným k tomu, abychom pro vás zho­to­vili palety všech mož­ných roz­měrů a pro­ve­dení při­způ­so­bené vašim spe­ci­fic­kým potře­bám.

Veš­keré naše obaly spl­ňují platné směr­nice ISPM 15. Palety je možno tepelně ošet­řit, vlast­níme cer­ti­fi­kát IPPC. Kva­li­fi­ko­vaní zaměst­nanci naší firmy vám v této oblasti rádi poradí.

Velimpex