Back to Top

Easy-Box

Easy-Box je jed­no­du­chá a snadno sro­zu­mi­telná sta­veb­nice, která se dá jed­no­duše a rychle sesta­vit a roze­brat. Ušetří spoustu času, námahy a pro­storu. Vzhle­dem k tomu, že k sesta­vení nejsou zapo­třebí žádné nástroje, je Easy-Box velmi šetrný k bale­nému zboží, kte­rému nehrozí poško­zení nářa­dím ani při opě­tov­ném roze­bí­rání.

Oproti běžně pou­ží­va­ným pale­tám a pře­prav­ním pod­la­hám tvoří Easy-Box uza­vře­nou jed­notku a umož­ňuje tak snadný a bez­pečný trans­port při­lé­ha­jí­cích obalů.

Abychom vyho­věli roz­díl­ným poža­dav­kům, nabí­zíme Easy-Box v jaké­koli mys­li­telné veli­kosti a spe­ci­fi­kaci – přesně na míru dle vašeho přání. Každý tak dostane svůj vlastní Easy-Box podle přání.

Jed­not­livé boxy lze vyro­bit na jakou­ko­liv váhu až do veli­kosti čtverce o straně 2,5 metru.

Nos­nost je dána tloušť­kou a typem mate­ri­álu – v zásadě není ome­zena.

Zásadní před­ností sys­tému Easy-Box je sesta­vení pře­prav­ního obalu bez spo­jo­va­cích prvků (např. hře­bíků, vrutů, spo­nek) a jeho jed­no­du­ché ote­vření bez poško­zení dílů. Bedna je tak skvěle uzpů­so­bena i k opa­ko­va­nému pou­žití.

Easy­Box Flu­gblatt DE (PDF) »

Velimpex