Back to Top

Politika jakosti

politika_jakosti2Vedení spo­leč­nosti Velim­pex, spol. s r.o. má na paměti dlou­ho­do­bou udr­ži­tel­nost svého konání. Všechny pro­cesy spo­jené s výro­bou a posky­to­vá­ním slu­žeb udr­žu­jeme na vyso­kém stupni kva­lity, záro­veň však hle­dáme sou­lad s poža­davky život­ního pro­středí. Toto vše s vědo­mím, že výroba v dře­voz­pra­cu­jí­cím prů­myslu je zatí­žena riziky v oblasti bez­peč­nosti práce a ochrany zdraví při práci.

Naše práce vychází z těchto pravidel:

Zákaz­ník a jeho potřeby jsou středo­bo­dem práce vedení i zaměst­nanců spo­leč­nosti. Naše úsilí je zamě­řeno pře­de­vším na tvorbu dlou­ho­do­bého vztahu s kli­en­tem.

Kva­lita je základní myš­len­kou spo­leč­nosti, na které stále pra­cu­jeme. Kva­litní prací si chceme zajis­tit sta­bilní místo na trhu. Skrze kva­litu usi­lu­jeme o udr­žení dobré pověsti, eko­no­mic­kou pro­spe­ritu a soci­ální jis­toty pro naše zaměst­nance.

Ochrana život­ního pro­středí je trva­lou sou­částí veš­keré naší čin­nosti. Zásad­ním bodem tohoto úsilí je pre­vence. Záro­veň pří­kladně peču­jeme o naše lesy, abychom pří­rodě vrá­tili, co si z ní bereme.

S obchod­ními part­nery udr­žu­jeme těs­nou a ote­vře­nou výměnu myš­le­nek a zku­še­ností s cílem navá­zání a udr­žení férové spo­lu­práce.

Prů­běžně zavá­díme nové tech­no­lo­gie a sle­du­jeme trendy v oboru. Trvale pra­cu­jeme na zlep­šo­vání výrobků, pro­cesů a sys­témů uvnitř spo­leč­nosti.

Zaměst­ná­váme pra­cov­níky s roz­ma­ni­tou sumou zruč­ností a odbor­ných doved­ností bez jaké­koli dis­kri­mi­nace.

 

Velimpex