Back to Top

Historie

Spo­leč­nost Velim­pex s.r.o. byla zalo­žena v květnu roku 2000 jako ryze pilař­ský závod. Od tech­no­lo­gicky méně náročné výroby jsme postupně vyrostli k vlast­nímu kon­strukč­nímu týmu, který pro naše kli­enty navr­huje spe­ci­fická řešení balení pro­duktů. Naše obaly ces­tují doslova po celém světě.

Pří­klon ke kom­plexní službě balení nám velmi pomohl v době hos­po­dář­ského útlumu, kdy vět­šina pod­niků podob­ného zamě­ření na Česko­krumlov­sku zanikla. Také díky tomu jsme se stali jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších zpra­co­va­telů dřeva v regi­onu.

Sou­časný výrobní pro­gram sahá od sta­veb­ního řeziva, výroby palet a trans­port­ních beden až k výrobě paten­to­va­ného oba­lo­vému sys­tému Easy-Box, který je také jádrem naší pro­dukce.

Velimpex