Back to Top

Naši noví transformeři

Po har­ves­toru jsme inves­to­vali do vyvá­že­cího trak­toru. Oba stroje tak tvoří tak­zvaný har­ves­to­rový uzel, v sou­čas­nosti nej­e­fek­tiv­nější způ­sob těžby dřeva. Sku­tečná těžká váha pro práci v lese a to doslova – cel­ková hmot­nost obou strojů je 24 tun. Přesto je jejich práce šetrná k lesu, navíc enormně výkonná a bez­pečná pro naše zaměst­nance. “Je záži­tek vidět ty stroje pra­co­vat. Pokud fil­moví trans­for­meři hle­dali svůj předob­raz, pak právě v těchto stro­jích” dodává ředi­tel spo­leč­nosti Velim­pex Vít Ope­kar. Stroje pra­cují v našich lesích, záro­veň si lze jejich práci objed­nat. Con­ti­nue Rea­ding

Máme novou hračku!

Náku­pem har­ves­toru posou­váme hra­nici, odkud tvo­říme naše pro­dukty, až na samotný začá­tek – do lesa. Lesy však pouze netě­žíme, ale dlou­ho­době se o ně sta­ráme. Proto padla naše volba na tak­zvaný pro­bír­kový har­ves­tor určený pro výchovné těžby v mlad­ších poros­tech. více…

Velimpex pomáhá dětem

Daří se nám! Díky našim zaměst­nan­cům, díky našim kli­en­tům, díky době, která přeje pra­co­vi­tým. Stále hle­dáme pří­le­ži­tosti, jak náš úspěch pře­ta­vit v dobro pro celou spo­leč­nost. více…

Velimpex nařezal Vnímání

Barokní Sam­so­nova kašna dostala neob­vyklý kabát v rámci pro­jektu Vní­mání. Auto­rem návrhu je archi­tekt Jan Šépka. Ačko­liv pro­jekt vzbu­dil roz­po­ru­plné reakce, nedá se mu upřít ori­gi­na­lita a fakt, že se setkal s vel­kým zájmem veřej­nosti. více…

Výkup lesů

Zlobí vás kůro­vec?
Nemáte sílu obhos­po­da­řo­vat váš les?

Jsme tu pro vás. Vykou­píme vaše lesní pozemky za nej­vyšší mož­nou cenu. více…

Náš produkt Easy-Box se stal absolutně třetím nejlepším obalem roku 2015!

Nebývá obvyklé, aby malá rodinná spo­leč­nost obstála v kon­ku­renci vel­kých kor­po­rací. Přesto se někdy zadaří, a tak pře­vzala spo­leč­nost Velim­pex z Mir­ko­vic neda­leko Čes­kého Krumlova pres­tižní cenu Obal roku 2015. Záro­veň zís­kala cenu za abso­lutně třetí nej­lepší obal roku 2015 v České repub­lice. více…

Finále soutěže Firma roku Jihočeského kraje 2013

Spo­leč­nost Velim­pex se dostala do finále sou­těže Firma roku Jiho­čes­kého kraje 2013. Vyhla­šo­va­te­lem sou­těže jsou Hos­po­dář­ské noviny a letoš­ního roč­níku se zúčast­nilo cel­kem 244 firem.  více…
Velimpex