Back to Top

Nezavíráme, pokračujeme

Váže­ní obchod­ní part­ne­ři,

v pátek 26. dub­na po dva­nác­té hodi­ně v noci vypu­kl v are­á­lu naší spo­leč­nos­ti požár, kte­rý, jak asi víte, zachvá­til celou pil­ni­ci a oba výrob­ní pro­vo­zy. Ško­da je abso­lut­ní. Z toho, co zby­lo, se nedá pou­žít abso­lut­ně nic. Pří­či­nou požá­ru je s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí kamí­nek nebo kovo­vá část, kte­rá při noč­ní smě­ně odlét­la od pilo­vé­ho kotou­če, při prů­cho­du odsá­vá­ním se spo­ji­la s pili­na­mi a ty se násled­ně vzňa­ly. Požár začal v silu na pili­ny a během pře­kva­pi­vě krát­ké doby, neby­lo to více než 20 minut, zachvá­til i celý zby­tek pro­vo­zu. Je nanej­výš prav­dě­po­dob­né, že nebýt mimo­řád­ně obě­ta­vé­ho zása­hu hasi­čů, požár by se roz­ší­řil i na dal­ší dvě haly a okol­ní skla­dy řezi­va a kula­ti­ny.

V sou­čas­nos­ti sčí­tá­me ško­dy a je zřej­mé, že půjdou do desí­tek mili­o­nů. Chtě­lo by se říci, že  začí­ná­me od zno­va. Tak to ale není. Těž­ké časy pro­vě­řu­jí cha­rak­te­ry a tato těž­ká chví­le uká­za­la, že naše spo­leč­nost sto­jí na týmu, kte­rý se nevzdá­vá. Nasa­ze­ní všech zaměst­nan­ců, pod­po­ra našich obchod­ních part­ne­rů i nebý­va­lá sou­sed­ská soli­da­ri­ta nás utvr­zu­jí v roz­hod­nu­tí, že máme schop­nost a sílu vybu­do­vat zce­la nový Velim­pex. Je to pří­le­ži­tost udě­lat evo­luč­ní skok, opřít se o zce­la nové tech­no­lo­gie a zku­še­nos­ti. To vše si ale vyžá­dá čas a nemá­lo finanč­ních pro­střed­ků. Celý závod byl pojiš­těn a pokud půjde vše dob­ře, chce­me se do výstav­by pus­tit ješ­tě letos.

Momen­tál­ně máme k dis­po­zi­ci dvě haly v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti naše­ho původ­ní­ho are­á­lu, kte­ré dosud slou­ži­ly jako skla­dy.  Vět­ší z těch­to hal o roz­lo­ze 700 met­rů nám zapůj­čil spo­lu­vlast­ník Velim­pe­xu spo­leč­nost Zemos. V prá­vě v této vel­ké hale chce­me během násle­du­jí­cích 7 dní roz­jet pro­vi­zor­ní pro­voz.

Závě­rem mi dovol­te z celé­ho srd­ce podě­ko­vat za pod­po­ru a pomoc. Je cen­ná a více než víta­ná.

Vít Ope­kar
jed­na­tel spo­leč­nos­ti Velim­pex dře­vo­vý­ro­ba s.r.o.


více…

Naši transformeři do třetice!

Roz­ší­ři­li jsme naše výrob­ní kapa­ci­ty o tře­tí har­ves­to­ro­vý uzel. Po pro­bír­ko­vém uzlu H8 a střed­ním uzlu H14 dis­po­nu­je­me vel­kým mýt­ním uzlem H20 / F15. Pale­ta stro­jů tak zabí­rá celou šíři: “Našim cílem je rea­li­zo­vat těž­bu maxi­mál­ně efek­tiv­ně a záro­veň co nej­še­tr­ně­ji. Naše zku­še­nost říká, že opti­mál­ní ces­tou je nasa­ze­ní ade­kvát­ní­ho stro­je, kte­rý pra­cu­je v poros­tu s jis­to­tou a bez zby­teč­ných škod. Zakou­pe­ním tře­tí­ho uzlu máme pokry­tou celou výrob­ní kapa­ci­tu a může­me tak nabíd­nout stroj pro jaký­ko­liv porost” dodá­vá Pet­ra Kuče­ro­vá, jed­na­tel­ka spo­leč­nos­ti Velim­pex Les s.r.o. více…

Naši noví transformeři

Po har­ves­to­ru jsme inves­to­va­li do vyvá­že­cí­ho trak­to­ru. Oba stro­je tak tvo­ří tak­zva­ný har­ves­to­ro­vý uzel, v sou­čas­nos­ti nej­e­fek­tiv­něj­ší způ­sob těž­by dře­va. Sku­teč­ná těž­ká váha pro prá­ci v lese a to doslo­va – cel­ko­vá hmot­nost obou stro­jů je 24 tun. více…

Máme novou hračku!

Náku­pem har­ves­to­ru posou­vá­me hra­ni­ci, odkud tvo­ří­me naše pro­duk­ty, až na samot­ný začá­tek – do lesa. Lesy však pou­ze netě­ží­me, ale dlou­ho­do­bě se o ně sta­rá­me. Pro­to padla naše vol­ba na tak­zva­ný pro­bír­ko­vý har­ves­tor urče­ný pro výchov­né těž­by v mlad­ších poros­tech. více…

Velimpex pomáhá dětem

Daří se nám! Díky našim zaměst­nan­cům, díky našim kli­en­tům, díky době, kte­rá pře­je pra­co­vi­tým. Stá­le hle­dá­me pří­le­ži­tos­ti, jak náš úspěch pře­ta­vit v dob­ro pro celou spo­leč­nost. více…

Velimpex nařezal Vnímání

Barok­ní Sam­so­no­va kaš­na dosta­la neob­vyk­lý kabát v rám­ci pro­jek­tu Vní­má­ní. Auto­rem návr­hu je archi­tekt Jan Šép­ka. Ačko­liv pro­jekt vzbu­dil roz­po­ru­pl­né reak­ce, nedá se mu upřít ori­gi­na­li­ta a fakt, že se setkal s vel­kým zájmem veřej­nos­ti. více…

Výkup lesů

Zlo­bí vás kůro­vec?
Nemá­te sílu obhos­po­da­řo­vat váš les?

Jsme tu pro vás. Vykou­pí­me vaše les­ní pozem­ky za nej­vyš­ší mož­nou cenu. více…

Náš produkt Easy-Box se stal absolutně třetím nejlepším obalem roku 2015!

Nebý­vá obvyk­lé, aby malá rodin­ná spo­leč­nost obstá­la v kon­ku­ren­ci vel­kých kor­po­ra­cí. Přes­to se někdy zada­ří, a tak pře­vza­la spo­leč­nost Velim­pex z Mir­ko­vic neda­le­ko Čes­ké­ho Krumlo­va pres­tiž­ní cenu Obal roku 2015. Záro­veň zís­ka­la cenu za abso­lut­ně tře­tí nej­lep­ší obal roku 2015 v Čes­ké repub­li­ce. více…

Finále soutěže Firma roku Jihočeského kraje 2013

Spo­leč­nost Velim­pex se dosta­la do finá­le sou­těže Fir­ma roku Jiho­čes­kého kra­je 2013. Vyhla­šo­va­te­lem sou­těže jsou Hos­po­dář­ské novi­ny a letoš­ního roč­níku se zúčast­nilo cel­kem 244 firem.  více…
Velimpex