Po har­ves­toru jsme inves­to­vali do vyvá­že­cího trak­toru. Oba stroje tak tvoří tak­zvaný har­ves­to­rový uzel, v sou­čas­nosti nej­e­fek­tiv­nější způ­sob těžby dřeva. Sku­tečná těžká váha pro práci v lese a to doslova – cel­ková hmot­nost obou strojů je 24 tun. Přesto je jejich práce šetrná k lesu, navíc enormně výkonná a bez­pečná pro naše zaměst­nance. “Je záži­tek vidět ty stroje pra­co­vat. Pokud fil­moví trans­for­meři hle­dali svůj předob­raz, pak právě v těchto stro­jích” dodává ředi­tel spo­leč­nosti Velim­pex Vít Ope­kar. Stroje pra­cují v našich lesích, záro­veň si lze jejich práci objed­nat.


image001_n2