Náku­pem har­ves­toru posou­váme hra­nici, odkud tvo­říme naše pro­dukty, až na samotný začá­tek – do lesa. Lesy však pouze netě­žíme, ale dlou­ho­době se o ně sta­ráme. Proto padla naše volba na tak­zvaný pro­bír­kový har­ves­tor určený pro výchovné těžby v mlad­ších poros­tech. V sou­čas­nosti hos­po­da­říme na téměř sto hek­ta­rech lesů, které jsou zdro­jem suro­viny, ale také závaz­kem a radostí. “V kaž­dém chla­povi zůstává kus malého kluka, který je fas­ci­no­ván vel­kými stroji. Každý, kdo viděl har­ves­tor v akci, mi dá za pravdu, že síla ani veli­kost tomuto stroji opravdu nechybí. Neta­jím se tím, že nákup har­ves­toru je pro mě spl­nění klu­kov­ského snu a záro­veň vel­kou pomocí pro rea­li­zaci naší firemní vize” dodává ředi­tel spo­leč­nosti Velim­pex Vít Ope­kar.

Rottne_H8D_A