Nebývá obvyklé, aby malá rodinná spo­leč­nost obstála v kon­ku­renci vel­kých kor­po­rací. Přesto se někdy zadaří, a tak pře­vzala spo­leč­nost Velim­pex z Mir­ko­vic neda­leko Čes­kého Krumlova pres­tižní cenu Obal roku 2015. Záro­veň zís­kala cenu za abso­lutně třetí nej­lepší obal roku 2015 v České repub­lice. Slav­nostní vyhlá­šení se ode­hrálo v pro­sto­rách Břev­nov­ského kláš­tera v Praze.

Motiv_Obal_Roku_u

Český oba­lový insti­tut SYBA pořádá každý rok sou­těž o cenu Obal roku, která je sou­bo­rem nej­lep­ších myš­le­nek, ino­vací a tech­no­lo­gií v oblasti balení, které se na čes­kém i zahra­nič­ních trzích obje­vují. Sou­těž je pří­le­ži­tostí pře­de­vším pro české a slo­ven­ské kon­struk­téry a desig­néry. Letos však byly při­hlá­šeny také obaly, jež jsou vyvi­nuty či vyrá­běny v Německu, v Rakousku, v Nizo­zemí a v USA.

Spo­leč­nost Velim­pex se do sou­těže při­hlá­sila s oba­lem Easy-Box: „Jde vlastně o chytře řeše­nou bednu, která se velmi snadno složí, vloží se do ní pro­dukt a s pomocí váza­cích pásek je velmi rychle a při­tom for­telně zaba­leno. Během pár minut je výro­bek při­pra­ven na cestu po moři nebo leta­dlem a to do celého světa“ dodává k vítěz­nému pro­duktu ředi­tel spo­leč­nosti Vít Ope­kar.

Auto­rem kon­strukce Easy-Boxu je jeden ze spo­leč­níků firmy Man­fred Gebe­smair. Jde tak o spo­lečný česko-rakouský pro­jekt s tím, že nápad samotný je vsou­čas­nosti chrá­něn paten­tem.

„Jsou to pro nás před­časné Vánoce a záro­veň velké oce­nění naší práce. Máme obrov­skou radost pře­de­vším z ceny před­sed­kyně poroty, která z našeho řešení dělá třetí nej­lepší obal letoš­ního roku“ dodává ředi­tel spo­leč­nosti Vít Ope­kar.