Spo­leč­nost Velim­pex se dostala do finále sou­těže Firma roku Jiho­čes­kého kraje 2013. Vyhla­šo­va­te­lem sou­těže jsou Hos­po­dář­ské noviny a letoš­ního roč­níku se zúčast­nilo cel­kem 244 firem. 
cert_2013
Spo­leč­nost Velim­pex se dostala do finále sou­těže Firma roku Jiho­čes­kého kraje 2013. Vyhla­šo­va­te­lem sou­těže jsou Hos­po­dář­ské noviny a letoš­ního roč­níku se zúčast­nilo cel­kem 244 firem. 
Jed­na­tel spo­leč­nosti Vít Ope­kar k účasti dodává: “Umís­tění v první desítce jiho­čes­kých firem je odra­zem naší dlou­ho­dobé a sys­te­ma­tické práce. Moje podě­ko­vání patří jak našemu manage­mentu, tak celému výrob­nímu týmu”.
V sou­těži byly hod­no­ceny jak eko­no­mické uka­za­tele, tak napří­klad per­so­na­lis­tika nebo mar­ke­ting.